Ētikas standarts

 

Ētikas standarts

Jau kopš 2005.gada mūsu asociācijas biedri ir apstiprinājuši un ievēro nozarē stingrāko Ētikas standartu un nodrošina visaugstāko Klientu interešu aizsardzības līmeni. Saskaņā ar to apdrošināšanas brokeris, kura tīšas kļūdas vai nolaidības rezultātā Klientam vai citai personai tiek nodarīti zaudējumi, var pat zaudēt tiesības turpmāk darboties apdrošināšanas brokeru sfērā. Ikviens mūsu asociācijas biedra Klients var būt pārliecināts par savu interešu aizsardzību visaugstākajā līmenī.

Ētikas standarta ievērošanu uzrauga Ētikas komisija piecu cilvēku sastāvā. Sūdzības par Ētikas standarta konkrētu normu neievērošanu var iesniegt tikai par mūsu asociācijas biedru nodarbinātiem brokeriem, nosūtot sūdzību un dokumentus, kas pierāda sūdzībā norādītos faktus, uz adresi Krišjāņa Barona ielā 64-10B, Rīgā, LV-1011. Citas sūdzības par apdrošināšanas brokeriem, kas nav mūsu asociācijas biedri, vai kad sūdzība nav saistīta ar Ētikas standarta ievērošanu, jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai.

Ētikas kodekss

LATVIJAS APDROŠINĀŠANAS BROKERU ASOCIĀCIJA

 

BROKERU PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS

ĒTIKAS KODEKSS


Apstiprināts Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas
2005.gada 07. jūnija biedru kopsapulcē

RīgāLABA Brokeru profesionālās darbības ētikas kodekss (turpmāk tekstā – Kodekss) ir pieņemts saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecības likuma 42.panta otrās daļas trešo punktu un nosaka LABA biedru – apdrošināšanas brokeru sabiedrību un pašnodarbināto personu - nodarbināto Atbildīgo personu, Apdrošināšanas brokeru un darbinieku, kas ir tieši iesaistīti apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā, profesionālās darbības ētikas standartus.

Kodeksā lietotie termini:
1) Apdrošināšanas brokeris - fiziskā persona, kas nodarbojas ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību klienta vārdā un interesēs, pamatojoties uz vispusīgu piedāvājuma analīzi, un, kam ir apdrošināta civiltiesiskā atbildība likumā noteiktajā kārtībā;
2) Apdrošinātājs - apdrošināšanas komersants vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle;
3) Atbildīgā persona - pašnodarbinātā persona, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka izpildinstitūcijas loceklis vai cita persona, kas atbilstoši savai kompetencei apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka vadības līmenī ir atbildīga par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecību;
4) Brokeris – gan Atbildīgā persona, gan Apdrošināšanas brokeris, gan darbinieks, kas ir tieši iesaistīts apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecībā;
5) Ētikas komisija - LABA izveidota Ētikas komisija, kas izveidota ar mērķi kontrolēt un uzraudzīt šī Kodeksa normu ievērošanu un darbojas uz LABA apstiprināta nolikuma pamata;
6) FKTK – Finanšu un kapitāla tirgus komisija;
7) Klients - persona, kurai ir nodoms noslēgt apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas līgumu vai kura ir iesaistīta: 
    a. apdrošināšanas līguma izpildē kā apdrošinājuma ņēmējs, apdrošinātais vai labuma guvējs, 
    b. pārapdrošināšanas līguma izpildē kā pārapdrošinājuma ņēmējs;
8) LABA – Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācija.

I Kodeksa piemērošana

(1) Šis Kodekss ir saistošs visiem LABA biedriem un LABA biedru – apdrošināšanas brokeru sabiedrību un pašnodarbināto personu - nodarbinātajiem Brokeriem, kā arī citiem Brokeriem, kas ir parakstījuši šī Kodeksa pielikumā esošo Brokera apliecinājumu.
(2) Šis Kodekss tiek piemērots, saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecības likuma 17.panta pirmās daļas sesto punktu, nosakot Brokera darbības atbilstību nevainojamas reputācijas prasībai.
(3) Ikvienam šī Kodeksa 1.punktā minētajam Brokerim ir pienākums iepazīties ar šo Kodeksu un savā profesionālajā darbībā ievērot tā normas.
(4) Ikvienam šī Kodeksa 1.punktā minētajam Brokerim, saskaņā ar šī Kodeksa pielikumā esošo Brokera apliecinājumu, ar savu parakstu jāapliecina, ka viņš ir iepazinies ar šo Kodeksu un ievēros tā normas savā profesionālajā darbībā.
(5) Brokera nepamatota atteikšanās parakstīt Brokera apliecinājumu, tādējādi apņemoties šī Kodeksa normu ievērošanu savā profesionālajā darbībā, kā arī jebkāds cits šī Kodeksa pārkāpums var tikt uzskatīts par pamatu, lai Ētikas komisija ierosinātu lietu par konkrētā Brokera darbības neatbilstību nevainojamas reputācijas prasībai, vai piemērotu Brokerim citas Kodeksā noteiktās sankcijas.
(6) Ētikas komisija, saskaņā ar šo Kodeksu, ir tiesīga konstatēt Brokera darbības neatbilstību nevainojamas reputācijas prasībai, vai piemērot Brokerim citas Kodeksā noteiktās sankcijas.

II Brokera profesionālās darbības principi

(7) Brokeris savu darbību veic godprātīgi, precīzi, ar augstu atbildības sajūtu, apzinoties, ka viņa pieļautās kļūdas var radīt būtisku materiālu un morālu kaitējumu Klientam, Brokera pārstāvētajai kapitālsabiedrībai, Apdrošinātājam, kā arī var graut sabiedrības uzticību Brokeriem, apdrošināšanas un apdrošināšanas starpniecības nozarei kopumā.
(8) Nav pieļaujama Brokera pienākumu nevīžīga vai nolaidīga pildīšana, kas izpaužas kā tiesību aktos un šajā Kodeksā noteikto Brokera pienākumu nepildīšana vai daļēja pildīšana, Apdrošinātāju piedāvājumu analīzes trūkums vai šī Kodeksa nosacījumiem neatbilstošs vispusīgas Apdrošinātāju piedāvājumu analīzes apjoms, atteikšanās vai nespēja izskaidrot Klientam Apdrošinātāju piedāvājumu saturu un būtību, tādu Apdrošinātāju piedāvājumu piedāvāšana Klientam, kas neatbilst Klienta prasībām, vajadzībām vai interesēm, kā arī cita veida rīcība, kuras sekas ir nekvalitatīva vai Klienta interesēm neatbilstoša pakalpojuma sniegšana.
(9) Pret Klientu Brokeris izturas ar pienācīgu cieņu, neatkarīgi no Klienta dzimuma, vecuma, rases, tautības, reliģiskās piederības vai jebkādiem citiem personu diskriminējošiem faktoriem.
(10) Nav pieļaujama jebkāda Brokera personiska ieinteresētība kāda konkrēta Apdrošinātāja piedāvājuma izvēlē, kā arī nav pieļaujama Klienta prettiesiska ietekmēšana, ar nolūku panākt, lai Klients izmanto attiecīgā Brokera vai Brokera pārstāvētās kapitālsabiedrības sniegtos pakalpojumus.
(11) Veicot profesionālo darbību, Brokeris var dot padomus Klientam, balstoties tikai uz profesionālo pieredzi, Apdrošinātāju piedāvājumu dokumentiem un Brokera rīcībā esošiem faktiem.
(12) Brokeris nedrīkst paust Klientam savu subjektīvo attieksmi, kas nav balstīta uz profesionālo pieredzi, Apdrošinātāju piedāvājumu dokumentiem un Brokera rīcībā esošiem faktiem, attiecībā pret kādu no Apdrošinātājiem vai kādu no Apdrošinātāju piedāvājumiem.
(13) Brokera profesionālās darbības rezultātā iegūtā informācija par Klientu nav izpaužama trešajām personām, izņemot likumos noteiktajos gadījumos tiesībsargājošām iestādēm.
(14) Brokerim ir pienākums nepārtraukti uzturēt un pilnveidot savu kvalifikāciju.

III Brokera pienākumi sadarbībā ar Klientu

(15) Brokerim ir pienākums rīkoties kā krietnam un rūpīgam saimniekam un nodrošināt, lai apdrošināšanas starpniecība tiktu sniegta ar pienācīgu profesionalitāti un rūpību.
(16) Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas Brokerim jānoskaidro visas Klienta prasības un vajadzības, nepieciešamības gadījumā pieprasot no Klienta papildus informāciju, jāsniedz nepieciešamās konsultācijas, kā arī jāsniedz Klientam visa nepieciešamā informācija, lai Klients spētu izvērtēt apdrošināšanas piedāvājuma atbilstību savām prasībām, vajadzībām un iespējam, tajā skaitā: 
    a. informācija par to, kurš ir Apdrošinātājs; 
    b. informācija par visiem būtiskākajiem apdrošināšanas piedāvājuma nosacījumiem, īpaši attiecībā uz finansiālo segumu; 
    c. informācija par jebkādiem būtiskiem vai neparastiem ierobežojumiem vai izslēgumiem apdrošināšanas piedāvājumā; 
    d. informāciju par jebkādām būtiskām vai neparastām prasībām vai noteikumiem, kas Klientam jāievēro; 
    e. informāciju par piedāvāto apdrošināšanas līguma periodu.
(17) Attiecībā uz apdrošināšanas piedāvājuma finansiālajiem nosacījumiem Brokerim ir jāsniedz Klientam vismaz šāda informācija: 
    a. par apdrošināšanas prēmiju katram atsevišķam apdrošināšanas piedāvājumā ietvertajam produktam vai pakalpojumam; 
    b. detalizētas ziņas par jebkādām izmaksām vai maksājumiem, kas neattiecas uz apdrošināšanas prēmiju, norādot šo izmaksu vai maksājumu mērķi, t.sk. izmaksām par apdrošināšanas līguma apkalpošanu, nosacījumu maiņu, laušanu vai prasību noregulēšanu; 
    c. par apdrošināšanas prēmiju maksāšanas kārtību un termiņiem.
(18) Apdrošināšanas līguma apkalpošanas laikā Brokerim pēc Klienta pieprasījuma ir pienākums sniegt Klientam visas nepieciešamās konsultācijas, kas ir tieši saistītas ar apdrošināšanas līguma darbību un izpildi, īpaši, ja ir iestājies apdrošināšanas gadījums.
(19) Brokerim, sniedzot konsultācijas un ieteikumus Klientam, ir pienākums: 
    a. konsultēties ar citiem Brokeriem, ja Brokerim nav pietiekamas pieredzes un zināšanu attiecīgajā jautājumā; 
    b. pārliecināties, ka jebkuras konsultācijas un ieteikumi atbilst Klienta interesēm; 
    c. izvairīties no pozitīvi - maldinošas informācijas sniegšanas par atsevišķiem apdrošināšanas piedāvājumiem, kā rezultātā Klients var nepamatoti izvēlēties savām vajadzībām mazāk atbilstošu Apdrošinātāja piedāvājumu; 
    d. izvairīties no nepamatotas kritikas par atsevišķiem Apdrošinātāju piedāvājumiem, kā rezultātā Klients var nepamatoti noraidīt savām vajadzībām visvairāk atbilstošo Apdrošinātāja piedāvājumu.
(20) Brokerim ir jāizskaidro Klientam viņa pienākumus pret Apdrošinātājiem, īpaši attiecībā uz Klienta pienākumu sniegt Apdrošinātājiem noteiktu informāciju pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas un tā darbības laikā, kā arī izskaidrot sekas, kādas var iestāties gadījumā, ja Klients nepilda šos pienākumus.
(21) Brokeris nedrīkst piedāvāt tāda apdrošināšanas līguma noslēgšanu, kas ietvertu noteikumus, kuri ir pretrunā ar šā Kodeksa 15.punktu, neatbilst Klienta prasībām un vajadzībām, vai arī Klientam nav pilnībā saprotams.
(22) Ja Brokeris nespēj atrast Klienta prasībām atbilstošu apdrošināšanas līguma piedāvājumu, Brokerim ir pienākums izskaidrot Klientam to apdrošināšanas piedāvājumu, kas visvairāk atbilst Klienta prasībām, atšķirības no Klienta prasībām.
(23) Ja atbilstoši Klienta prasībām nav iespējams atrast apdrošināšanas piedāvājumus, vai arī Klienta prasības ir neizpildāmas, Brokerim ir pienākums sniegt Klientam pietiekami daudz informācijas, lai Klients varētu pieņemt motivētu lēmumu par izmaiņām savās prasībās.
(24) Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas, kā arī pirms tā grozīšanas Brokera pienākums ir sniegt Klientam vismaz šādu informāciju par savu darbību: 
    a. Brokera vārds un uzvārds, Brokera pārstāvētās kapitālsabiedrības nosaukums un reģistrācijas numurs (ja Brokeris nav pašnodarbināta persona), juridiskā adrese, tālruņa (telefaksa) numurs un elektroniskā pasta adrese; 
    b. reģistrs, kurā Brokeris, vai kapitālsabiedrība, kuru viņš pārstāv, iekļauts, un veids, kādā var pārliecināties par to; 
    c. vai Brokerim, vai Brokera pārstāvētajai kapitālsabiedrībai ir Apdrošinātājā, kura apdrošināšanas pakalpojumus Brokeris paredz izplatīt, tieši vai netieši iegūta līdzdalība, kas aptver 10 un vairāk procentus no Apdrošinātāja balsstiesīgo akciju skaita vai pamatkapitāla; 
    d. vai Apdrošinātājam, ir Brokera pārstāvētajā kapitālsabiedrībā tieši vai netieši iegūta līdzdalība, kas aptver 10 un vairāk procentus no Brokera pārstāvētās kapitālsabiedrības balsstiesīgo akciju skaita vai pamatkapitāla; 
    e. kārtība, kādā ārpustiesas ceļā izskatāmas sūdzības un strīdi starp Brokeri un Klientu, tajā skaitā informēt par kārtību, kādā Klients var iepazīties ar šo Kodeksu un nepieciešamības gadījumā iesniegt sūdzību par Brokera profesionālo darbību Ētikas komisijā.
(25) Papildus šī Kodeksa 24.punktā noteiktajai informācijai Brokera pienākums ir informēt Klientu, vai: 
    a. Brokeris ir devis padomu vai sagatavojis piedāvājumu, pamatojoties uz vispusīgu piedāvājumu analīzi; 
    b. Brokerim pastāv līgumiskas saistības nodarboties ar apdrošināšanas starpniecību tikai viena vai vairāku noteiktu Apdrošinātāju interesēs. Šajā gadījumā Brokeris pēc Klienta pieprasījuma norāda šos Apdrošinātājus un to juridiskās adreses; 
    c. Brokerim nepastāv līgumiskas saistības nodarboties ar apdrošināšanas starpniecību tikai viena vai vairāku noteiktu Apdrošinātāju interesēs un Brokeris nav devis padomu vai sagatavojis piedāvājumu, pamatojoties uz vispusīgu piedāvājumu analīzi. Šajā gadījumā Brokeris pēc klienta pieprasījuma norāda tos Apdrošinātājus un to juridiskās adreses, kuru interesēs tas nodarbojas vai ir tiesīgs nodarboties ar apdrošināšanas starpniecību.
(26) Par vispusīgu apdrošināšanas piedāvājumu analīzi tiek uzskatīta vismaz septiņu apdrošināšanas piedāvājumu analīze, vismaz trīs Klienta prasībām un vajadzībām visvairāk atbilstošo apdrošināšanas piedāvājumu atlase un izskaidrošana Klientam. Ja Klientam nepieciešamo pakalpojumu apdrošināšanas tirgū piedāvā mazāk par septiņi, bet vairāk kā trīs Apdrošinātāji, Brokerim jāveic visu šo Apdrošinātāju piedāvājumu analīze, atlasot un izskaidrojot Klientam vismaz trīs Klienta prasībām un vajadzībām visvairāk atbilstošos apdrošināšanas piedāvājumus. Ja Klientam nepieciešamo apdrošināšanas pakalpojumu apdrošināšanas tirgū piedāvā trīs un mazāk Apdrošinātāji, Brokerim jāveic visu šo Apdrošinātāju piedāvājumu analīze un visi šie piedāvājumi jāizskaidro Klientam.
(27) Ja Klients nepieprasa Kodeksa 25.punkta b. un c. apakšpunktos minēto informāciju, Brokerim ir pienākums pašam informēt Klientu par viņa tiesībām pieprasīt šādu informāciju.
(28) Brokerim ir pienākums sniegt Klientam Kodeksa 24. un 25.punktā minēto informāciju: 
    a. latviešu valodā vai citā valodā, par kādu vienojušies līdzēji; 
    b. rakstveidā vai izmantojot jebkādu citu pastāvīgu informācijas nesēju, ko Klients var izmantot un kas tam ir pieejams; 
    c. skaidri un precīzi, Klientam saprotamā veidā.
(29) Kodeksa 24. un 25.punktā minēto informāciju Brokeris var sniegt arī mutvārdos, ja Klients tam piekrīt, vai gadījumos, kad apdrošināšanas līgums jānoslēdz nekavējoties. Minētajos gadījumos informāciju atbilstoši šā panta pirmajai daļai Klientam sniedz uzreiz pēc apdrošināšanas līguma noslēgšanas.
(30) Brokerim nav pienākuma izpildīt Kodeksa 24. un 25.punktā noteiktās prasības, ja tas sniedz apdrošināšanas starpniecību lielo risku apdrošināšanā.

IV Brokera pienākumi attiecībā pret citiem Brokeriem un nozari

(31) Brokerim pret citiem Brokeriem ir jāizturas ar pienācīgu cieņu un jāievēro solidaritātes princips.
(32) Kritiku par cita Brokera darbību Brokeris vispirms izsaka attiecīgajam Brokerim, citiem Brokeriem, vai gadījumos, kad tas skar visas nozares reputāciju, iesniedzot attiecīgu iesniegumu izskatīšanai LABA. Brokeris nedrīkst publiski kritizēt citu Brokeri, kuru nodarbina kapitālsabiedrība, kas ir LABA biedrs.
(33) Brokeris nedrīkst paust kritiku, kas nav pamatota ar faktiem un dokumentiem, par citu Brokeru darbību ne publiskās sanāksmēs, ne masu mēdijos, ne arī tādu personu, kas nav Brokeri vai LABA amatpersonas, klātbūtnē.
(34) Brokeris nedrīkst paust kritiku vai viedokli, kas var negatīvi ietekmēt apdrošināšanas vai apdrošināšanas starpniecības nozaru reputāciju, Klientu un sabiedrības uzticību šīm nozarēm ne masu mēdijos, ne citā publiskā veidā.
(35) Oficiālu LABA viedokli par Brokeru darbību vai nozari kopumā masu mēdijos vai citādā publiskā veidā bez īpaša pilnvarojuma drīkst paust tikai LABA valdes priekšsēdētājs, kurš šo viedokli iepriekš saskaņo ar LABA valdi, izņemot gadījumus, kad apstākļi prasa viedokli paust nekavējoties. Izņēmuma gadījumos LABA viedokli par Brokeru darbību vai nozari kopumā masu mēdijos vai citādā publiskā veidā var paust citas LABA amatpersonas vai biedri, ja LABA valde viņu ir iepriekš rakstveidā pilnvarojusi to darīt, nosakot paužamās informācijas veidu un ierobežojumus.
(36) Brokerim ir pienākums rakstveidā ziņot Ētikas komisijai par gadījumiem, kad viņš ir konstatējis, ka kāds cits Brokeris pārkāpj šī Kodeksa noteikumus, tādējādi nodrošinot augsta nozares ētikas standarta uzturēšanu un nozares iekšējo pašattīrīšanās procesu.

V Ētikas komisija

(37) LABA izveido Ētikas komisiju, kas kontrolē šī Kodeksa normu ievērošanu un Brokera profesionālās darbības atbilstību nevainojamas reputācijas prasībai, saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecības likuma 17.panta pirmās daļas sesto punktu.
(38) Ētikas komisijas ievēlēšanas kārtību un darbības principus LABA nosaka Ētikas komisijas nolikumā.
(39) Iesniegumu vai sūdzību par Brokera profesionālās darbības neatbilstību šī Kodeksa prasībām izskatīšanai Ētikas komisijā var iesniegt Klients, cits Brokeris, apdrošināšanas starpniecības kapitālsabiedrība, Apdrošinātājs, FKTK vai jebkura cita persona, kuras intereses tieši ir aizskārusi attiecīgā Brokera darbība.
(40) Ētikas komisija pēc iesnieguma vai sūdzības izskatīšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem: 
    a. konstatē, ka sūdzība vai iesniegums ir bijis nepamatots un pieņem lēmumu lietu izbeigt; 
    b. konstatē, ka Brokeris ir pārkāpis šī Kodeksa prasības un pieņem vienu no šādiem lēmumiem: 
        i. izteikt rakstveida aizrādījumu Brokerim, ja Brokera pieļautais pārkāpums nav bijis tīšs un tas nav radījis nekādas sekas ne Klientam, ne Brokera pārstāvētajai kapitālsabiedrībai, ne Apdrošinātājam, ne trešajām personām, ne arī apdrošināšanas vai apdrošināšanas starpniecības nozarei kopumā; 
        ii. izteikt rakstveida brīdinājumu Brokerim par viņa darbības iespējamu neatbilstību nevainojamas reputācijas prasībai, ja Brokera pieļautais pārkāpums ir bijis tīšs, taču tas nav radījis nekādas sekas ne Klientam, ne Brokera pārstāvētajai kapitālsabiedrībai, ne Apdrošinātājam, ne trešajām personām, ne arī apdrošināšanas vai apdrošināšanas starpniecības nozarei kopumā; 
        iii. izteikt rakstveida aizrādījumu Brokerim, ja Brokera pieļautais pārkāpums nav bijis tīšs, taču tas ir radījis materiālu vai morālu kaitējumu Klientam, Brokera pārstāvētajai kapitālsabiedrībai, Apdrošinātājam vai trešajām personām; 
        iv. aizliegt Brokerim vienu gadu no aizlieguma paziņošanas brīža apkalpot Klientus – juridiskās personas, ja Brokera pieļautais pārkāpums nav bijis tīšs, taču tas ir radījis būtisku kaitējumu apdrošināšanas vai apdrošināšanas starpniecības nozares reputācijai, vai arī Brokeris viena gada laikā ir pieļāvis trīs un vairāk netīšus pārkāpumus, kas ir radījuši materiālu vai morālu kaitējumu Klientam, Brokera pārstāvētajai kapitālsabiedrībai, Apdrošinātājam vai trešajām personām. Par būtisku kaitējumu nozares reputācijai jebkurā gadījumā tiek uzskatīts fakts, ka Brokera pieļautais pārkāpums ir bijis par pamatu, lai vismaz vienā masu mēdijā tiktu izteikta pamatota kritika par apdrošināšanas vai apdrošināšanas starpniecības nozari; 
        v. konstatēt, ka Brokera profesionālā darbība neatbilst nevainojamas reputācijas prasībai, ja Brokera pieļautais pārkāpums ir bijis tīšs un tas ir radījis materiālu vai morālu kaitējumu Klientam, Brokera pārstāvētajai kapitālsabiedrībai, Apdrošinātājam, trešajām personām vai arī apdrošināšanas vai apdrošināšanas starpniecības nozarei kopumā, kā arī gadījumā, ja Brokerim trīs gadu laikā atkārtoti tiek izteikts rakstveida brīdinājums par viņa darbības iespējamu neatbilstību nevainojamas reputācijas prasībai.
(41) Ētikas komisijas pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt Ētikas komisijas nolikumā noteiktajā kārtībā.

VI Noslēguma jautājumi

(42) Šis Kodekss tiek izsūtīts visiem LABA biedriem ar lūgumu nodrošināt, lai mēneša laikā no tā saņemšanas dienas ikviens LABA biedru nodarbinātais Brokeris iepazītos ar šo Kodeksu, kā arī parakstītu Kodeksa pielikumā esošo Brokera apliecinājumu. Brokeru parakstītie apliecinājumu oriģināli nosūtāmi LABA valdes priekšsēdētājam.
(43) Šis Kodekss ir brīvi pieejams ikvienam interesentam.
(44) Šis Kodekss un ar to saistītie dokumenti tiek publicēti LABA oficiālajā mājas lapā www.brokers.lv.
(45) Autortiesības uz šo Kodeksu pieder LABA.
(46) Šī Kodeksa vai tā daļu pavairošana, citēšana vai izmantošana jebkādiem citiem mērķiem ir atļauta tikai atsaucoties uz LABA autortiesībām.


Apstiprināts LABA biedru kopsapulcē 2005.gada 07. jūnijā, RīgāValdes priekšsēdētājs Aigars Krūms

 

Brokeru profesionālās darbības ētikas kodeksa pielikums
_____________________________________
(Apliecinājuma parakstīšanas gads un datums)


BROKERA APLIECINĀJUMS


Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar LABA Brokeru profesionālās darbības ētikas kodeksu. Šī dokumenta normas un prasības man ir pilnībā saprotamas. Apliecinu, ka man ir svarīgi saglabāt Klientu uzticību gan man, gan manis pārstāvētajai kapitālsabiedrībai, kā arī apdrošināšanas un apdrošināšanas starpniecības nozarei kopumā, tādēļ apņemos ievērot visus profesionālās darbības ētikas standartus, atbilstoši LABA Brokeru profesionālās darbības ētikas kodeksam.

Apzinos, ka LABA Brokeru profesionālās darbības ētikas kodeksa normu pārkāpums var būt par pamatu, lai LABA Brokeru profesionālās darbības ētikas kodeksā noteiktajā kārtībā tiktu ierosināta lieta par manas profesionālās darbības atbilstību nevainojamas reputācijas prasībai._______________________
(Brokera paraksts)

_____________________________________
(Brokera vārds, uzvārds un Apdrošināšanas brokera sertifikāta/Apdrošināšanas brokera kvalifikācijas atzinuma numurs)

(Brokera pārstāvētās kapitālsabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese, vai gadījumā, ja Brokeris ir pašnodarbinātā persona, Brokera adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese)

Ētikas komisijas nolikums

Apstiprināts Latvijas Apdrošināšanas brokeru asociācijas
2005.gada 07. jūnija biedru kopsapulcēĒTIKAS KOMISIJAS NOLIKUMS


1. ĒTIKAS KOMISIJAS IZVEIDOŠANAS MĒRĶIS

1.1. Ētikas komisija tiek izveidota ar mērķi nodrošināt LABA Brokeru profesionālās darbības ētikas kodeksa (turpmāk tekstā – Ētikas kodekss) normu ievērošanu un kontrolēt Brokera (atbilstoši Ētikas kodeksā noteiktajam termina “Brokeris” skaidrojumam) darbības atbilstību nevainojas reputācijas prasībai.
1.2. Ētikas komisijai ir tiesības konstatēt, vai Brokera profesionālā darbība, saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecības likuma 17.panta pirmās daļas sesto punktu, atbilst nevainojamas reputācijas prasībai.

2. ĒTIKAS KOMISIJAS SASTĀVS

2.1. Ētikas komisija sastāv no Ētikas komisijas priekšsēdētāja, kura pienākumus pilda LABA valdes priekšsēdētājs, un četriem komisijas locekļiem.
2.2. Trīs Ētikas komisijas locekļus apstiprina LABA biedru kopsapulce. Vienu Ētikas komisijas locekli LABA valdes priekšsēdētājs rakstveidā lūdz izvirzīt Latvijas Apdrošinātāju asociācijai.

3. LIETAS IEROSINĀŠANA ĒTIKAS KOMISIJĀ

3.1. Lieta par Brokera profesionālās darbības atbilstību nevainojamas reputācijas prasībai izskatīšanai Ētikas komisijā var tikt ierosināta pamatojoties uz: 
    3.1.1. Klienta iesniegumu vai sūdzību par Ētikas kodeksa pārkāpumiem Brokera profesionālajā darbībā; 
    3.1.2. citu Brokeru vai apdrošināšanas starpniecības kapitālsabiedrību iesniegumu vai sūdzību par Ētikas kodeksa pārkāpumiem Brokera profesionālajā darbībā; 
    3.1.3. Apdrošinātāja (atbilstoši Ētikas kodeksā noteiktajam termina “Apdrošinātājs” skaidrojumam) iesniegumu par Ētikas kodeksa pārkāpumiem Brokera profesionālajā darbībā; 
    3.1.4. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk tekstā – FKTK) iesniegumu vai sūdzību par Ētikas kodeksa pārkāpumiem Brokera profesionālajā darbībā; 
    3.1.5. citas personas, kuras intereses tieši ir aizskārusi attiecīgā Brokera darbība, iesniegumu vai sūdzību par Ētikas kodeksa pārkāpumiem Brokera profesionālajā darbībā; 
    3.1.6. Ētikas komisijas rīcībā esošiem faktiem un dokumentiem, kas liecina par Ētikas kodeksa pārkāpumiem Brokera profesionālajā darbībā.
3.2. Ētikas komisija lēmumu par lietas ierosināšanu vai atteikumu ierosināt lietu pieņem ne vēlāk kā viena mēneša laikā no sūdzības vai iesnieguma saņemšanas dienas.

4. LIETAS IZSKATĪŠANA ĒTIKAS KOMISIJĀ

4.1. Ētikas komisija lēmumu par iesnieguma vai sūdzības izskatīšanas rezultātiem pieņem ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no lietas ierosināšanas dienas. Ja lietas izskatīšanai ir nepieciešams pieprasīt papildus informāciju un dokumentus, tad Ētikas komisija lēmumu pieņem ne vēlāk kā četru mēnešu laikā no lietas ierosināšanas dienas, izņemot gadījumu, kad izskatīšanu aizkavē novēlota pieprasītās informācijas izsniegšanas.
4.2. Pēc lietas ierosināšanas Ētikas komisija pieprasa no Brokera, par kura darbību sūdzība vai iesniegums iesniegts, paskaidrojumus, nosūtot viņam attiecīgās sūdzības vai iesnieguma kopiju.
4.3. Brokerim ir pienākums sniegt šī nolikuma 4.2.punktā noteiktajā kārtībā pieprasītos paskaidrojumus Ētikas komisijai ne vēlāk kā divu nedēļu laikā no paskaidrojumu pieprasījuma saņemšanas dienas.
4.4. Ja Brokeris šī nolikuma 4.3.punktā noteiktajā termiņā neiesniedz savus paskaidrojumus, lieta tiek izskatīta, izmantojot Ētikas komisijas rīcībā esošos dokumentus un materiālus.
4.5. Ētikas komisijai pēc lietas ierosināšanas ir tiesības pieprasīt papildus informāciju un dokumentus, kas ir saistīti ar ierosinātās lietas izskatīšanu, no Klienta, Brokeriem, apdrošināšanas starpniecības kapitālsabiedrībām, Apdrošinātājiem, FKTK, kā arī citām institūcijām vai personām.
4.6. Ētikas komisija uzaicina sūdzības vai iesnieguma iesniedzēju vai tā pārstāvi un Brokeri, par kura darbību sūdzība vai iesniegums iesniegts, uz Ētikas komisijas sēdi, kurā tiks izskatīta attiecīgā ierosinātā lieta.
4.7. Ētikas komisijas lēmums tiek pieņemts slēgtā sēdē pēc sūdzības vai iesnieguma iesniedzēja vai tā pārstāvja un Brokera, par kura darbību sūdzība vai iesniegums iesniegts, uzklausīšanas.
4.8. Ētikas komisijas ir tiesības pieņemt lēmumus tikai pamatojoties uz Ētikas kodeksa un Ētikas komisijas nolikuma normām.
4.9. Ētikas komisijas sēdes tiek protokolētas.

5. ĒTIKAS KOMISIJAS LEMTTIESĪGUMS

5.1. Ētikas komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās Ētikas komisijas priekšsēdētājs un ne mazāk kā divi komisijas locekļi.
5.2. Ētikas komisija lēmumus pieņem atklāti balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu, izņemot gadījumu, kad aizklātu balsojumu pieprasa vismaz divi Ētikas komisijas locekļi.

6. ĒTIKAS KOMISIJAS LĒMUMI

6.1. Ētikas komisija pēc lietas izskatīšanas: 
    6.1.1. konstatē, ka sūdzība vai iesniegums ir bijis nepamatots un pieņem lēmumu lietu izbeigt; 
    6.1.2. konstatē, ka Brokeris ir pārkāpis Ētikas kodeksa prasības un pieņem vienu no šādiem lēmumiem: 
        a. konstatē, ka Brokeris ir pārkāpis šī Kodeksa prasības un pieņem vienu no šādiem lēmumiem: 
        b. izteikt rakstveida aizrādījumu Brokerim, ja Brokera pieļautais pārkāpums nav bijis tīšs un tas nav radījis nekādas sekas ne Klientam, ne Brokera pārstāvētajai kapitālsabiedrībai, ne Apdrošinātājam, ne trešajām personām, ne arī apdrošināšanas vai apdrošināšanas starpniecības nozarei kopumā; 
        c. izteikt rakstveida brīdinājumu Brokerim par viņa darbības iespējamu neatbilstību nevainojamas reputācijas prasībai, ja Brokera pieļautais pārkāpums ir bijis tīšs, taču tas nav radījis nekādas sekas ne Klientam, ne Brokera pārstāvētajai kapitālsabiedrībai, ne Apdrošinātājam, ne trešajām personām, ne arī apdrošināšanas vai apdrošināšanas starpniecības nozarei kopumā; 
        d. izteikt rakstveida aizrādījumu Brokerim, ja Brokera pieļautais pārkāpums nav bijis tīšs, taču tas ir radījis materiālu vai morālu kaitējumu Klientam, Brokera pārstāvētajai kapitālsabiedrībai, Apdrošinātājam vai trešajām personām; 
        e. aizliegt Brokerim vienu gadu no aizlieguma paziņošanas brīža apkalpot Klientus – juridiskās personas, ja Brokera pieļautais pārkāpums nav bijis tīšs, taču tas ir radījis būtisku kaitējumu apdrošināšanas vai apdrošināšanas starpniecības nozares reputācijai, vai arī Brokeris viena gada laikā ir pieļāvis trīs un vairāk netīšus pārkāpumus, kas ir radījuši materiālu vai morālu kaitējumu Klientam, Brokera pārstāvētajai kapitālsabiedrībai, Apdrošinātājam vai trešajām personām. Par būtisku kaitējumu nozares reputācijai jebkurā gadījumā tiek uzskatīts fakts, ka Brokera pieļautais pārkāpums ir bijis par pamatu, lai vismaz vienā masu mēdijā tiktu izteikta pamatota kritika par apdrošināšanas vai apdrošināšanas starpniecības nozari; 
        f. konstatēt, ka Brokera profesionālā darbība neatbilst nevainojamas reputācijas prasībai, ja Brokera pieļautais pārkāpums ir bijis tīšs un tas ir radījis materiālu vai morālu kaitējumu Klientam, Brokera pārstāvētajai kapitālsabiedrībai, Apdrošinātājam, trešajām personām vai arī apdrošināšanas vai apdrošināšanas starpniecības nozarei kopumā, kā arī gadījumā, ja Brokerim trīs gadu laikā atkārtoti tiek izteikts rakstveida brīdinājums par viņa darbības iespējamu neatbilstību nevainojamas reputācijas prasībai.

7. ĒTIKAS KOMISIJAS LĒMUMU IZPILDE

7.1. Ētikas komisijas lēmums 10 dienu laikā no tā pieņemšanas brīža tiek nosūtīts sūdzības vai iesnieguma iesniedzējam un Brokerim, par kura darbību sūdzība vai iesniegums iesniegts.
7.2. Ja Ētikas komisija pieņem lēmumu aizliegt Brokerim vienu gadu no aizlieguma paziņošanas brīža apkalpot Klientus – juridiskās personas, tā šo lēmumu, papildus šī nolikuma 7.1.punktā minētajām personām, 10 dienu laikā no tā pieņemšanas brīža nosūta arī Brokera pārstāvētajai kapitālsabiedrībai.
7.3. Ja Ētikas komisija pieņem lēmumu konstatēt, ka apsūdzētā Brokera darbība neatbilst nevainojamas reputācijas prasībai, tā šo lēmumu, papildus šī nolikuma 7.1.punktā minētajām personām, 10 dienu laikā no tā pieņemšanas brīža nosūta: 
    7.3.1. ja Brokeris ir pašnodarbināta persona, FKTK, lūdzot, saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecības likuma 11.panta otrās daļas 3.punktu, izslēgt attiecīgo Brokeri no apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistra; 
    7.3.2. Brokera pārstāvētajai kapitālsabiedrībai, lūdzot, saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecības likuma 18.pantu, attiecīgo Brokeri atsaukt no amata.
7.4. Pēc Ētikas komisijas lēmuma, saskaņā ar šī nolikuma 7.3.2.apakšpunktu, saņemšanas, Brokera pārstāvētajai kapitālsabiedrībai ne vēlāk kā mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas jāatsauc attiecīgais Brokeris no amata, informējot par to Ētikas komisiju, vai arī jāpārsūdz Ētikas komisijas lēmums šajā nolikumā noteiktajā kārtībā un termiņos.
7.5. Ja Brokera pārstāvētā kapitālsabiedrība neizpilda šī nolikuma 7.4.punkta prasības, Ētikas komisija attiecīgo lēmumu par Brokera darbības neatbilstību nevainojamas reputācijas prasībai nosūta FKTK, lūdzot, saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniecības likuma 18.pantu, ierosināt Brokera pārstāvētajai kapitālsabiedrībai atsaukt no amata attiecīgo Brokeri.

8. ĒTIKAS KOMISIJAS PIEŅEMTO LĒMUMU PĀRSŪDZĒŠANA

8.1. Brokerim pēc Ētikas komisijas lēmuma saņemšanas ir tiesības pārsūdzēt Ētikas komisijas lēmumu šajā nolikumā noteiktajos termiņos un kārtībā.
8.2. Sūdzības vai iesnieguma iesniedzējs, Brokeris, par kura darbību sūdzība vai iesniegums iesniegts, vai šī nolikuma 7.3.2.apakšpunktā minētajā gadījumā Brokera pārstāvētā kapitālsabiedrība var pārsūdzēt Ētikas komisijas pieņemtos lēmumus LABA biedru sapulcē viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.
8.3. Ja Ētikas komisijas pieņemtais lēmums šajā nolikumā noteiktajā termiņā tiek pārsūdzēts, tas nestājas spēkā.
8.4. LABA biedru sapulce, pēc sūdzības par Ētikas komisijas lēmumu saņemšanas, izskata Ētikas komisijas pieņemtā lēmuma atbilstību Ētikas kodeksa prasībām un nolemj atstāt to spēkā vai atcelt.
8.5. Ja Ētikas komisijas pieņemtais lēmums netiek šajā nolikumā noteiktajā termiņā pārsūdzēts vai arī LABA biedru sapulce, pēc šajā nolikumā noteiktajā termiņā iesniegtās sūdzības par Ētikas komisijas lēmumu saņemšanas, nolemj atstāt spēkā Ētikas komisijas lēmumu, Ētikas komisijas pieņemtais lēmums stājas spēkā un nav pārsūdzams.
8.6. LABA biedru sapulces lēmums ir galīgs un to var pārsūdzēt tikai likumos noteiktā kārtībā. Ja LABA biedru sapulce atceļ Ētikas komisijas lēmumu, tas neliedz Ētikas komisijai atkārtoti skatīt šo lietu un, ievērojot LABA biedru sapulces lēmumā izteiktos iebildumus, pieņemt jaunu lēmumu.

9. BROKERA, PAR KURA DARBĪBU SŪDZĪBA VAI IESNIEGUMS IESNIEGTS, TIESĪBAS

9.1. Brokeris, par kura darbību sūdzība vai iesniegums iesniegts, saskaņojot laiku ar Ētikas komisijas priekšsēdētāju, ir tiesīgs iepazīties ar visiem Ētikas komisijas rīcībā esošajiem dokumentiem un materiāliem, kas ir saistīti ar lietu, kas ierosināta par viņa profesionālās darbības atbilstību nevainojamas reputācijas prasībai.
9.2. Ētikas komisijas priekšsēdētājam jānodrošina Brokerim iespēja izmantot šī nolikuma 9.1.punktā noteiktās tiesības.
9.3. Sūdzības vai iesnieguma iesniedzējam vai tā pārstāvim un Brokerim, par kura darbību sūdzība vai iesniegums iesniegts, ir tiesības sniegt mutiskus paskaidrojumus Ētikas komisijas sēdē, taču nav tiesību piedalīties Ētikas komisijas lēmuma pieņemšanas brīdī.

10. ĒTIKAS KOMISIJAS DARBĪBAS NEATKARĪBA

10.1. Sūdzības vai iesnieguma iesniedzējam, Brokerim, par kura darbību sūdzība vai iesniegums iesniegts, šī Brokera pārstāvētajai kapitālsabiedrībai vai jebkurai trešajai personai gan tieši, gan pastarpināti ir aizliegts jebkādā veidā ietekmēt Ētikas komisijas priekšsēdētāju un locekļus ar mērķi panākt kāda konkrēta Ētikas komisijas lēmuma pieņemšanu vai nepieņemšanu.
10.2. Ētikas komisija savas kompetences ietvaros darbojas un pieņem lēmumus neatkarīgi.


LABA valdes priekšsēdētājs Aigars Krūms